Kurzy němčiny pro mírně pokročilé Praha


Všechny jazykové kurzy němčiny s rodilými mluvčími

Výuka němčiny v Praze 3

Po kurzech úrovni A2.1 - A2.4 budete schopní
 • rozumět větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se Vás bezprostředně týkají (např. základní informace o Vás a Vaše rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání)
 • komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech
 • umět jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se vašich nejnaléhavějších potřeb

 • Pro konkrétnější určení a ohodnocení své úrovně využijte níže popsané informace:

  POROZUMĚNÍ


  Čtení
  Na úrovni A2 zvládnete číst krátké jednoduché texty. Dále umíte vyhledat konkrétní předvídatelné informace v jednoduchých každodenních materiálech, např. v jídelních lístcích, prospektech, inzerátech či jízdních řádech. Rozumíte krátkým jednoduchým osobním dopisům. Pro zlepšení své úrovně doporučujeme četbu v cizím jazyce.

  Poslech
  Při zvládnutí jazykové úrovně A2 rozumíte frázím a nejběžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se vás bezprostředně týkají (např. základní informace o své osobě a vaší rodině, o nakupování, místopisu, zaměstnání). Dokážete pochopit smysl krátkých, jasných, jednoduchých zpráv a hlášení.

  MLUVENÍ


  Ústní interakce
  Na úrovni A2 umíte komunikovat v jednoduchých běžných situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech. Zvládnete velmi krátkou společenskou konverzaci, i když obvykle ještě nerozumíte natolik, abyste konverzaci sám/a dokázal/a udržet.

  Samostatný ústní projev
  Umíte použít řadu frází a vět, abyste jednoduchým způsobem popsal/a vlastní rodinu a další lidi, životní podmínky, dosažené vzdělání a své současné nebo předchozí zaměstnání.

  PSANÍ


  Písemný projev
  Po osvojení si jazykové úrovně A2 umíte napsat krátké jednoduché poznámky a zprávy týkající se vašich základních potřeb. Zvládnete napsat velmi jednoduchý osobní dopis, např. poděkování.

  Zdroj: Společný evropský referenční rámec pro jazyky: jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. 1. české vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002, xviii, 267 s. ISBN 80-244-0404-4.